Інститут дистанційної освіти

Про Інститут

Інститут дистанційної освіти
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана

Інститут дистанційної освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (ІДО) є структурним підрозділом Університету та функціонує в складі єдиного навчально-наукового комплексу КНЕУ ім. В. Гетьмана.

Метою діяльності ІДО є формування єдиного цифрового освітнього простору Університету через організаційне, адміністративне, науково-методологічне та технологічне супроводження процесу навчання з використанням дистанційних освітніх технологій на усіх формах та усіх рівнях вищої освіти для задоволення потреби суспільства в кваліфікованих фахівцях з вищою освітою, поширення знань серед населення, підвищення його освітнього і культурного рівня, що сприятиме конкурентоспроможності Університету відповідно до пріоритетних напрямів розвитку економічної науки та освіти та розширенню спектру освітніх послуг, що надає Університетна основі технологій дистанційного та електронного навчання.

 

Основні напрямкита завдання діяльності ІДО:

  • дистанційна освіта: профорієнтаційна робота та робота з абітурієнтами, що вступають на дистанційну форму навчання, ІТ-супроводження та науково-методичне забезпечення навчального процесу на дистанційній формі навчання, що реалізується через загальноуніверситетську платформу дистанційного навчання Moodle;
  • змішане навчання:впровадження та використання технологій електронного навчання в освітньому процесі на очній (денній) та заочній формах навчання, у тому числі організація вступних та кваліфікаційних екзаменів, організація освітнього процесу в особливих обставинах;
  • інклюзивне навчання: забезпечення організації процесу навчання здобувачів вищої освіти, які мають особливі потреби, за допомогою дистанційних технологій;
  • навчання упродовж життя: підвищення кваліфікації в галузі технологій дистанційного навчання науково-педагогічних працівників Університету та інших закладів освіти країни;
  • науково-педагогічні дослідження: пошук інноваційних форм поєднання технологій традиційного та дистанційного навчання та методів ефективної взаємодії науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти дистанційної форми навчання, що забезпечують високу якість навчання;
  • прикладні дослідження в ІТ галузі: проведення досліджень щодо розробки та впровадження новітніх інструментів та інноваційних технологій електронного навчання;
  • нормативно-правове забезпечення:імплементація нормативно-правових актів, що стосуються дистанційного навчання, та розробка нормативних документів Університету, що регламентують використаннятехнологій дистанційного та електронного навчання в освітньому процесі.

З 1 січня 2023 року в університеті розпочато роботу в рамках проєкту 101083143 — DEFEP
«
Distance Education for Future: best EU practices in response to the requests of modern higher education seekers and labor market»
(Дистанційна освіта для майбутнього: кращі практики ЄС у відповідь на запити здобувачів сучасної вищої освіти та ринку праці) в рамках програми Еразмус+ за напрямком ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 – Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 2 – Partnerships for transformation in higher education.

https://kneu.edu.ua/ua/University_en/international_connections/defep/

 

 

Функції Інституту дистанційної освіти

Історія створення та розвитку структурного підрозділу