Інститут дистанційної освіти

Основні завдання, функції та напрямки навчально-наукової діяльності Інституту

Основні завдання

 • Розширення на основі ДТН спектру освітніх послуг, що надаються Університетом;
 • Розробка навчальних курсів, програм, планів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів та співробітників Університету в галузі електронного навчання (e-learning);
 • Координація робіт і навчально-методичне супроводження процесу впровадження ДТН в Університеті;
 • Проведення консультаційної діяльності, науково-дослідницьких, та інших видів робіт в галузі застосування ДТН в учбовому процесі та розробка рекомендацій щодо використання електронних освітніх ресурсів в учбовому процесі Університету в різних формах навчання;
 • Навчально-методичне забезпечення робіт зі створення механізму впровадження і супроводу застосування ДТН в освітньому процесі Університету;

Основні функції:

 • Надання навчально-методичної, консультаційної та іншої допомоги кафедрам Університету, з питань організації дистанційної освіти при підготовці і перепідготовці кадрів.
 • Розробка і впровадження навчально-методичного інструментарію щодо створення і використання ДТН для викладачів і студентів різних освітніх рівнів.
 • Забезпечення організації та управління проектуванням, впровадженням, використанням та супроводом електронних навчально-методичних матеріалів у середовищі використовуваних інформаційних систем дистанційного навчання (далі ІСДН) у базовому Університеті та інших навчальних закладах, які входять до його структури;
 • Вивчення необхідності у прикладних програмних засобах ІСДН та організації їх розроблення й впровадження;
 • Підвищення кваліфікації співробітників Інституту щодо ДТН. Підготовка викладачів, розробників та інструкторів (т‘юторів) дистанційних курсів.
 • Впровадження та використання новітніх ІСДН та електронних навчально-методичних матеріалів в навчальний процес;
 • Організаційно-методична допомога викладацькому складу в розробці і використанні в навчальному процесі дистанційних курсів наук і дисциплін;
 • Організація розроблення електронних навчально-методичних матеріалів;
 • Організація інформаційних зв’язків між ІСДН та іншими пов’язаними інформаційними системами Університету.

Напрямки навчально-наукової діяльності Інституту:

 • Формування і підтримка в Університеті навчального процесу з використанням ДТН, що базуються на електронних засобах, для задоволення потреби суспільства в кваліфікованих фахівцях з вищою освітою, поширення знань серед населення, підвищення його освітнього і культурного рівня.
 • Здійснення науково-практичних досліджень у сфері генерування і поширення нових знань у сфері ДТН, створення та застосування сучасних технологій та інструментів e-Learning, які забезпечують сучасний рівень підготовки бакалаврів і магістрів в галузі економіки.
 • Здійснення діагностування і виявлення проблематики засвоєння природничих і гуманітарних дисциплін з використанням ДТН і розробка рекомендацій для їх усунення.
 • Сприяння впровадженню елементів дистанційного навчання в різні форми освітнього процесу з метою розвитку інформаційного освітнього середовища Університету.