Інститут дистанційних технологій навчання

Історія створення та розвитку структурного підрозділу

Постійно зростаючі вимоги ринку праці щодо сукупності компетентностей випускників економічних університетів призводять до необхідності побудови освіти за студентоцентрованою моделлю, за якою зміст і організація освітнього процесу формуються виходячи не із наявних ресурсів (наукових, педагогічних, методичних тощо), а з планованого кінцевого результату. Значна роль в цьому процесі надається методам активного пізнання, методам програмованого навчання, самоосвіті та дистанційному навчанню.

Згідно Положення МОН України «Про дистанційне навчання», дистанційне навчання — індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Запровадження протягом останніх п’ятнадцяти років дистанційних технологій у освітній процес КНЕУ зумовлене наступними чинниками. З одного боку, це зумовлено стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, який закладає фундамент для реалізації дистанційного навчання у світовому інтернет-просторі, що нівелює відстані між особистостями та інформацією. З іншого боку:

 • поширенням міжнародної академічної мобільності студентів через систему подвійних дипломів, включене навчання, дистанційну форму навчання,
 • підвищенням інтенсивності трудової діяльності та зростаючою конкуренцією за робочі місця, несприянням роботодавцями поєднання студентами роботи і навчання, роботою студентів за кордоном, наявністю власного бізнесу,
 • структурою ринку освітніх послуг, де сектор університетської дистанційної освіти є ще недостатньо розвиненим: є тільки 9 вузів, у яких реалізовано повний цикл дистанційної освіти — дистанційну форму навчання, інші вузи або поєднують форми навчання (наприклад, є заочно-дистанційнаформа навчання), або використовують дистанційні технології як засіб підтримки навчального процесу за іншими формами,
 • широкою популярністю освітніх інтернет-порталів, що пропонують відкриті безкоштовні масові онлайн-курси (Prometheus, Coursera тощо).

Історія Інституту дистанційних технологій навчання (ІДТН) розпочинається на початку ХХІ-го сторіччя — у 2001 р., коли у складі Головного центру інформаційних систем була створена лабораторія дистанційного навчання на чолі з Лимаренком Миколою Павловичем. Актуальність її створення визначалась, в першу чергу, стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій підтримки навчального процесу та зростаючими вимогами щодо інноваційності використовуваних навчальних технологій, в результаті чого значного поширення набували системи дистанційного навчання. Водночас, Центр магістерської підготовки КНЕУ потребував впровадження у навчальний процес сучасних дистанційних курсів, які б забезпечували навчання слухачів за заочно-дистанційною формою. Першими співробітниками лабораторії стали С. Воєводін, А. Карська, І. Коваль, О. Салівон, Т. Шахлієвич.

Платформою для розробки і використання дистанційних навчальних курсів стало інтегроване програмне середовище WebCT. WebCT — це розроблене на основі веб-технології інстру­ментальне середовище для створення навчальних курсів, призначених для ор­ганізації та супроводу процесу навчання в режимі online в мережі Internet. Система була розроблена в університеті провінції Британська Колумбія (м. Ванку­вер, Канада) і широко використовується різними навчальними закладами в усьому світі. Повна назва системи World Wide Web Course Tools, що можна перекласти як «Інструментальний засіб створення курсів у світовій мережі».

 

У 2004 р. у зв’язку із розширенням напрямів діяльності на базі лабораторії було створено наказом ректора Центр дистанційного навчання (ЦДН), керівництво яким було доручене продовжувати Лимаренку М.П. Структурно ЦДН був поділений на такі підрозділи: лабораторію веб-проектування дистанційних курсів, лабораторію організаційного забезпечення впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес, лабораторію розроби та підтримки веб-сайтів університету, комп’ютерний кабінет. У цей час у ЦДН працювали, зокрема, Т. Давидюк, В. Кравченко, П. Лупандін, Н. Міхно, А. Погребний, О. Салівон.

Основними завданнями ЦДН були:

 • забезпечення функціонування системи дистанційного навчання WebCTв комп’ютерній мережі Університету та мережі Інтернет;
 • організаційно-методичне забезпечення підготовки та розробка електронних навчально-методичних матеріалів для дистанційного навчання;
 • забезпечення проведення навчання викладачів Університету щодо роботи з інформаційними технологіями дистанційного навчання;
 • проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт з удосконалення програмного забезпечення інформаційних систем дистанційного навчання (ІСДН).

Нагородження проректором КНЕУ Степаненком С.В. колективу ЦДН почесними грамотами з нагоди 100-річчя КНЕУ

Навесні 2008 р. центр був включений у склад Центру автоматизації управління Університетом (директор М.П. Лимаренко) окремим підрозділом — відділом управління системами дистанційного навчання, який очолила спочатку Давидюк Тамара Володимирівна, а згодом — Салівон Олександр Анатолійович. Лабораторію організаційного забезпечення впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес очолював Ю. Данилін, лабораторію веб-проектування дистанційних курсів — І. Бокач, комп’ютерним кабінетом завідував П. Лупандін. У різних підрозділах працювали А. Каліничук, В. Ливицький, М. Максименко, Н. Міхно, Г. Осадча, Н. Павленко, І., Погорільчук, С. Скригонюк, Т. Ющенко та ін.

Відділ управління системами дистанційного навчання виконував наступні функції:

 • управління підготовкою, впровадженням, використанням та супроводом електронних навчально-методичних матеріалів у середовищі WebCT у базовому університеті та інших навчальних закладах, що входять до його структури;
 • моніторинг підготовки електронних навчально-методичних матеріалів, які використовуються для оформлення мережевих курсів із дисциплін;
 • моніторинг сучасних ІСДН і організація  їх придбання, розробки та впровадження;
 • організація та проведення навчальних курсів для професорсько-викладацького складу університету з питань підготовки та використання у навчальному процесі електронних навчально-методичних матеріалів в середовищі використовуваних ІСДН;
 • розробка нормативних документів, методичних рекомендацій та специфікацій з питань підготовки та використання у навчальному процесі електронних навчально-методичних матеріалів.

З 2001 р. на платформі WebCT було розроблено і дотепер використовується в навчальному процесі денної і заочної форм навчання понад 200 дистанційних курсів. З цей час (2001—2013 рр.) підвищення кваліфікації у галузі дистанційних технологій та створення дистанційних курсів у системі WebCT пройшли понад 500 викладачів КНЕУ.

2013 рік став переламним у розвитку дистанційної освіти в Україні. Положенням «Про дистанційне навчання», затверджене наказом Міністерством освіта і науки України від 25 квітня 2013 року за № 466, було визначено (п. ІІ.2.1), що дистанційне навчання реалізовується як шляхом використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах, так і шляхом застосування дистанційної форми як окремої форми навчання, а наказом МОН від 30.10.2013 р. № 1518 були сформульовані вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями. Цього ж року було прийнято рішення щодо участі КНЕУ в проведенні педагогічного експерименту з дистанційного навчання, в результаті чого згідно наказу МОН України № 391 від 01.04.13 р. «Про затвердження тимчасових критеріїв щодо перевірки готовності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана до проведення педагогічного експерименту з дистанційного навчання для підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів» та листа МОН України № 1/11-9302 від 01.06.2013 р. нашому Університету було дозволено починаючи із 2013 року готувати фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за дистанційною формою за дев’ятьма напрямами підготовки.

На реалізацію цих наказів та з метою подальшого розвитку й удосконалення освітньої діяльності Університету на основі запровадження дистанційної форми навчання наказом ректора № 870 від 28.10.2013 р. було створено структурний підрозділ КНЕУ — Інститут дистанційних технологій навчання (ИДТН), який очолив к.е.н., доц. Данніков Олег Володимирович, а з 2015 р. — к.е.н., доц. Сільченко Марина Валеріївна. Наразі до складу Інституту входить два відділи — відділ науково-методичної роботи з упровадження дистанційних технологій навчання й відділ адміністрування та супроводження систем дистанційного навчання, співробітниками яких є: І. Дука, І. Костенко, В. Кравченко, Н. Міхно, Г. Осадча, О. Салівон, Г. Супрунюк.

Дистанційна форма навчання у КНЕУ запроваджена з метою поширення доступу громадян до освітньо-професійних програм вищої освіти з використанням сучасних інформаційних ресурсів; реалізації навчальних і наукових ресурсів КНЕУ та підвищення якості навчання за рахунок інноваційних методів навчання, в тому числі індивідуального підходу у навчанні; розвитку особистості з метою подальшого самостійного навчання впродовж життя. Навчання за дистанційною формою здійснюється у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка» (спеціалізації «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Управління персоналом та економіка праці») та у галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальностями «Облік та оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Маркетинг». Дистанційне навчання в КНЕУ реалізується через Інститут дистанційних технологій навчання, який забезпечує організаційне, адміністративне, методологічне та технологічне супроводження процесу дистанційного навчання.

Наразі дистанційне навчання у КНЕУ реалізується за двома напрямами. По-перше, продовжується використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами як допомоги у організації навчального процесу для студентів КНЕУ денної та заочної форм навчання бакалаврату, магістратури, для слухачів англомовних магістерських програм MBA, MIM, слухачів Інституту БО, Інституту ПК, Інституту ІКТС тощо. По-друге, з 2015—2016 н.р. в КНЕУ на кількох спеціальностях розпочате навчання за дистанційною формою, в результаті здобувачі одержують диплом про вищу освіту державного зразка. Цільовою аудиторією є громадяни України, які тимчасово або постійно навчаються або працюють за кордоном; особи проживають у географічно віддалених від ВНЗ населених пунктах; особи з особливими потребами; особи, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми; магістри (як альтернатива заочній формі навчання). Студенти, які наразі здобувають економічну освіту в Університеті за такою формою, паралельно навчаються або працюють у Польщі, Чехії, Нідерландах, Німеччині, США, Туреччині, Казахстані, Україні.

Обговорення результатів міжнародної науково-практичної конференції з особливостей впровадження дистанційного навчання в Україні

У зв’язку з тим, що наявна версія WebCT (Версія 3.1.3) не підтримується сучасними операційними системами і не може модифікуватися, було прийнято рішення щодо впровадження навчального середовища Moodle, що вільно розповсюджується і має відкритий код. Moodle (модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) — це вільна система управління навчанням, орієнтована перш за все на організацію дистанційної взаємодії між викладачем і студентами, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а так само підтримки очного навчання. Доступ до системи можливий з будь-якої точки світу та будь-якого пристрою через мережу Інтернет. Перевагами системи Moodle, через яку наразі здійснюється дистанційне навчання, є, по-перше, її інтеграція в інформаційно-освітній простір Університету. По-друге, доступ до системи можливий з будь-якої точки світу в будь-який час та з будь-якого пристрою через мережу Інтернет. По-третє, ця система дозволяє ефективно реалізовувати технологію програмованого навчання, оскільки основні дидактичні принципи програмованого навчання — послідовність, доступність, систематичність, самостійність — є основою розробки дистанційних курсів в системі Moodle.

Концепція програмованого навчання студента з безперервним моніторингом результатів навчальної діяльності реалізується в цій системі за допомогою побудови або лінійної послідовності сторінок (наступна відкривається, якщо пройдена попередня), або розгалужена, яка дозволяє диференціювати навчальний процес та будувати індивідуальну траєкторію навчання кожного студента. Така система розгалужень забезпечує гнучке адаптування системи дистанційного навчання під потреби конкретного студента та рівень його знань, що сприяє підвищенню мотивації студента і, в результаті, дозволяє формувати відповідні компетентності в найефективніший спосіб.

За два роки діяльності ІДТН понад 100 викладачів КНЕУ підвищили кваліфікацію у галузі дистанційних технологій та створення дистанційних курсів у системі Moodle.

Курси підвищення кваліфікації викладачів в галузі дистанційних технологій

В планах Інституту розробка масових відкритих онлайн-курсів з подальшим їх використанням у навчальному процесі на базі принципів змішаного навчання та розробка дистанційних курсів «на продаж» стороннім споживачам ринку освітніх послуг з подальшим одержанням сертифікату державної установи або сертифікат КНЕУ.